Oznámení

1.6.2019

Společnost Zemědělská akciová společnost HLUBOŠ, se sídlem č.p. 172, 262 22 Hluboš, IČO: 463 52 911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1687 (dále jen „Společnost“), tímto zveřejňuje informaci o tom, že jediný akcionář Společnosti dne 29.5.2019 v působnosti valné hromady rozhodl o změně všech akcií Společnosti z listinných na zaknihované akcie. Lhůta k odevzdání všech dosavadních akcií na jméno v listinné podobě byla stanovena na 2 (dva) měsíce ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí o změně akcií v Obchodním věstníku a uveřejnění na internetových stránkách Společnosti.

Jediný akcionář se vyzývá, aby do 2 (dvou) měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v Obchodním věstníku a uveřejnění na internetových stránkách Společnosti odevzdal v sídle Společnosti všechny své akcie vydané Společností, a zároveň aby ve stejné lhůtě sdělil Společnosti číslo majetkového účtu v příslušné evidenci.